Groeipakket hervormen is kinderarmoede verminderen

Een hervorming van de kinderbijslag naar Canadees model slaat twee vliegen in een klap: de kinderarmoede daalt met 35%, en het vermijdt de inkomensvallen in het huidige systeem. De volgende Vlaamse regering weet wat te doen.

De roep om een fundamentele hervorming van het Groeipakket is groot. Hoe zo’n fundamentele hervorming er zou kunnen uitzien werd echter nooit eerder in kaart gebracht. In een nieuwe Sociaal Beleidsbrief onderzochten we op welke manier het Groeipakket met hetzelfde budget toch de armoede beter kan bestrijden zonder inkomensvallen te veroorzaken.

We haalden daarvoor de mosterd bij Canada, Denemarken en de schooltoeslag; drie systemen die werken met bedragen die uitgefaseerd worden naarmate het gezinsinkomen stijgt in plaats van met harde inkomensgrenzen zoals bij de bestaande sociale toeslagen. Ter vergelijking probeerden we ook om binnen de bestaande architectuur van het Groeipakket, met basisbedragen en sociale toeslagen, een maximaal armoede-reducerend effect te bewerkstelligen.

De resultaten tonen dat het mogelijk is om met hetzelfde budget voor het Groeipakket de armoede in Vlaanderen substantieel te doen dalen. Een hervorming naar Canadees model, waarbij fors meer wordt gegeven aan de kinderen die het meer nodig hebben, en waar de bedragen per kind gefaseerd afbouwen naarmate het gezinsinkomen stijgt slaat twee vliegen in een klap: de kinderarmoede daalt met 35%, en het vermijdt de inkomensvallen in het huidige Groeipakket.

Maar is een nieuw beleidsontwerp wel nodig? Onze simulaties tonen dat ook het huidige Groeipakket veel effectiever kan worden ingezet in de strijd tegen armoede. Een verhoging van de sociale toeslagen met 350% en een verlaging van de basisbedragen met 30% levert ook een daling op van de kinderarmoede met 35%. Maar omdat de sociale toeslagen wegvallen wanneer een beperkt aantal harde inkomensgrenzen worden overschreden, zou zo’n hervorming de inkomensvallen navenant doen toenemen. Het is niet mogelijk om binnen het bestaande Groeipakket twee vliegen in een klap te slaan: de armoede fors verminderen kan niet zonder de bestaande inkomensvallen te vergroten.

Alle berekeningen, keuzes en assumpties, en alle resultaten (armoede, verdeling, budgetten, gemiddelde bedragen) zijn hier te vinden: https://lnkd.in/e3E8cj-s